CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

DN khai báo làm thủ tục nhập khẩu lô hàng máy móc thiết bị tạo tài sản cố định cho dự án ưu đãi đầu tư
Lô hàng có 70 mục hàng nên hệ thống tự động tách thành hai tờ khai nhánh; tuy nhiên, doanh nghiệp không thể khai báo tờ khai nhánh thứ 2, do hệ thống không cho khai báo tờ khai tiếp theo khi tờ khai cùng danh mục miễn thuế trước chưa được thông quan. Hai tờ khai nhánh cùng một lô hàng thì không thể yêu cầu doanh nghiệp phải thông quan/hoàn thành thủ tục hải quan tờ khai nhánh thứ 1, sau đó mới truyền tờ Danh mục miễn thuế cho tờ khai nhánh số 2

 Để đảm bảo việc trừ lùi hàng hóa nhập khẩu miễn thuế chính xác theo Danh mục miễn thuế đã đăng ký, Hệ thống VNACCS thiết kế theo hướng không cho phép người khai hải quan sử dụng Danh mục miễn thuế khi Danh mục miễn thuế này đang sử dụng cho tờ khai hải quan khác chưa được thông quan. Nguyên tắc này giống như trường hợp sử dụng Danh mục miễn thuế, phiếu theo dõi trừ lùi bản giấy phải trừ lùi xong cho tờ khai hải quan này sau đó mới chuyển sang trừ lùi cho tờ khai hải quan khác.

  Đề nghị đơn vị thực hiện theo quy định và thiết kế của hệ thống VNACCS.

1 13 << < 1 2 3 4 5  ... > >>