CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI CỤC HẢI QUAN QL HÀNG ĐẦU TƯ

Giới thiệu về Chi Cục Hải Quan QL Hàng Đầu Tư 

Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ:                73 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại:          08 38 212 050

Fax:                      08 38 293 819

 

Quyết định số 1922/QĐ-HQHCM ngày 30/10/2010 và Quyết định số 562/QĐ-HQHCM ngày 04/6/2012 của Cục trưởng Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư trực thuộc Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

1.Phạm vi hoạt động:

Tại tất cả các cửa khẩu trực thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Các địa điểm kiểm tra ngoài cửa khẩu do Lãnh đạo Cục Hải quan Thành phố giao.

2.Nhiệm vụ và Quyền hạn:

Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để tạo tài sản cố định miễn thuế; hàng kinh doanh theo hợp đồng thương mại phù hợp giấy phép đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư (trừ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất, hàng phi mậu dịch, hàng nhập theo tỷ lệ nội địa hóa).

2. Hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định miễn thuế của doanh nghiệp trong nước (không có vốn đầu tư nước ngoài) của các doanh nghiệp thuê và cho thuê tài chính có trụ sở chính tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với chương trình dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

4. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí.

5. Hàng hóa nhập khẩu của các đối tượng được ưu đãi miễn thuế theo quy định.

6. Hàng hóa Tạm nhập – Tái xuất, Tạm xuất – Tái nhập theo hướng dẫn của Bộ Công thương.

7. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để gia công, nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư (trừ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất, hàng phi mậu dịch, hàng nhập theo tỷ lệ nội địa hóa).

8. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của kho bảo thuế của các doanh nghiệp thành lập theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thuộc phạm vi quản lý.

9. Thực hiện việc kiểm tra thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đảm bảo đúng Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu hiện hành và các văn bản pháp quy có liên quan. Kiểm tra, xác định đúng mã số hàng hóa, giá tính thuế, thuế suất, tỷ giá, thực hiện việc ấn định thuế, theo dõi, thu thuế nợ đọng, cưỡng chế thuế và phúc tập hồ sơ hải quan đảm bảo thu đúng thu đủ thuế, chống lạm thu thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước.

10. Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê số liệu theo quy định của Ngành.

11. Tiến hành công tác nghiên cứu tình hình về hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật trong phạm vi các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền làm thủ tục tại Chi cục. Thực hiện biện pháp kiểm soát nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan. Phối hợp với các lực lượng chức năng khác để thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.

12. Thực hiện việc lập biên bản, ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính, tạm giữ hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hải quan và xử lý vi phạm hành chính về hải quan; giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính và giải quyết tố cáo theo thẩm quyền Chi cục Hải quan được pháp luật quy định.

13. Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về chính sách quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, các quy định, quy trình thủ tục hải quan và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư.

14. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

15. Thực hiện cập nhật, thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan theo quy định của Cục Hải quan tỉnh và của Tổng cục Hải quan. Tổ chức triển khai thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào các hoạt động của Chi cục Hải quan.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM giao.

3.Cơ cấu tổ chức hoạt động:

Bộ máy Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gồm:

- Lãnh đạo Chi cục: 01 Chi cục trưởng và 04 Phó Chi cục trưởng giúp việc.

- Mỗi Phó Chi cục trưởng phụ trách từng mảng công việc nhằm chỉ đạo giải quyết nhanh chóng nghiệp vụ tại các Đội/Tổ. Có 5 Đội/Tổ công tác, số công chức tính đến thời điểm này là 157.

- Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh gồm các Đội, Tổ công tác sau:

1. Đội Tổng hợp;

2. Đội Thủ tục hàng đầu tư và kinh doanh;

3. Đội Thủ tục hàng sản xuất xuất khẩu và gia công;

4. Đội Quản lý thuế;

5. Tổ Kiểm soát Hải quan.