CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

Giới thiệu về Chi Cục Kiểm Tra Sau Thông Quan 

Địa chỉ:  51 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38 487 881

Fax: (08) 38 487 883

 

1.Vị trí và chức năng:

Chi cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ trụ sở tại số 51 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chức năng Kiểm tra sau thông quan giúp Cục trưởng trong việc quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kiểm tra sau thông quan và phúc tập hồ sơ hải quan; trực tiếp thực hiện kiểm tra sau thông quan theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Chi cục Kiểm tra sau thông quan có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.


2.Nhiệm vụ và quyền hạn:

Chi cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan, các quy định khác của Pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:

1. Trình Cục trưởng chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác kiểm tra sau thông quan của Cục.

2. Giúp Cục trưởng trong việc quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ phúc tập hồ sơ hải quan và kiểm tra sau thông quan trong phạm vi của Cục.

3. Thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin trong và ngoài ngành để phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan.

4. Giúp Cục trưởng trong việc ra quyết định kiểm tra sau thông quan.

5. Trực tiếp thực hiện kiểm tra sau thông quan theo quy định của pháp luật.

6. Xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiều nại về quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; tham mưu cho Cục trưởng trong việc xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vi phạm hành chính (phát hiện trong quá trình kiểm tra sau thông quan) thuộc thẩm quyền của Cục trưởng.

7. Thực hiện việc ấn định, truy thu, truy hoàn tiền thuế và các khoản thu khác theo kết luận kiểm tra sau thông quan và quy định của pháp luật.

8. Trực tiếp giao dịch với các tổ chức, cá nhân, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, nắm tình hình, thu thập thông tin, tiếp nhận tin báo, tố giác phục vụ cho hoạt động kiểm tra sau thông quan.

9. Giúp Cục trưởng sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công tác phúc tập hồ sơ hải quan, công tác kiểm tra sau thông quan của Cục.

10. Thông qua công tác kiểm tra sau thông quan, giúp Cục trưởng phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những thiếu sót, bất cập trong quy định và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, quy trình, quy định nghiệp vụ của ngành, của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

11. Tuyên truyền pháp luật về kiểm tra sau thông quan.

12. Thực hiện lưu trữ, bảo mật hồ sơ, tài liệu kiểm tra sau thông quan theo quy định.

13. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức và quản lý tài chính, tài sản, các trang thiết bị của Chi cục kiểm tra sau thông quan theo phân cấp của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh giao.

3.Cơ cấu tổ chức:

Chi cục Kiểm tra sau thông quan gồm:

 01 Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng giúp việc.

05 Đội công tác như sau:

1. Đội Văn phòng Tổng hợp: Số điện thoại liên lạc 38487881

2. Đội Thu thập, phân tích xử lý thông tin: Số điện thoại liên lạc 38487876

3. Đội Kiểm tra sau thông quan số 1: Số điện thoại liên lạc 38487867

4. Đội Kiểm tra sau thông quan số 2: Số điện thoại liên lạc 38487873

5. Đội Kiểm tra sau thông quan số 3: Số điện thoại liên lạc 38487882