CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI CỤC HẢI QUAN CK CSG KV2

Giới thiệu về Chi Cục Hải Quan CK CSG KV2 

Địa chỉ:157 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thọai: 08.38259347

Fax:08.39404740

Email:hcmkv2@customs.gov.vn

 

Bản đồ

 

Căn cứ Quyết định 3315/QĐ-HQHCM ngày 03/12/2018 về việc quy định biên chế, địa bàn hoạt động của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 2 trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

1. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Hải quan, cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Quyết định số 4292/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục Hải quan.

2. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức không giữ chức vụ theo vị trí việc làm.

3. Biên chế và phạm vi hoạt động:

1/ Biên chế và bố trí công chức trong Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 do Chi cục trưởng quyết định trên cơ sở tống biên chế được giao.

2/ Phạm vi và địa bàn hoạt động:

- Cảng Khánh Hội, cảng Nhà Rồng.
- Các Kho ngoại quan, Kho CFS trong phạm vi cửa khẩu và ngoài cửa khẩu do Lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giao (có Quyết định riêng).