CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI CỤC HẢI QUAN CK CSG KV1

Giới thiệu về Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Sài Gòn Khu Vực 1 

Địa chỉ:số 2 Lê Phụng Hiểu, Phường Cát lái, Q.2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thọai: 08.37423649

Fax:08.37423650

Email:hcmkv1@customs.gov.vn

 

Bản đồ

Căn cứ Quyết định 3315/QĐ-HQHCM ngày 03/12/2018 về việc quy định biên chế, địa bàn hoạt động của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

1. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Hải-quan, cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Quyết định số 4292/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục Hải quan.

2. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 gồm các Đội công tác sau:

1/Đội Tổng hợp;

2/ Đội Quản lý thuế;

3/ Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu;

4/ Đội Thủ tục hàng hóa nhập khẩu;

5/ Đội Giám sát và kiểm soát hải quan.

3. Biên chế và phạm vi hoạt động:

1/ Biên chế và bố trí công chức trong Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 do Chi cục trưởng quyết định trên cơ sở tổng biên chế được giao.

2/ Phạm vi và địa bàn hoạt động:

- Cảng Cát Lái, cảng mở Cát Lái.
- Cảng Cát Lái mở rộng (cảng Tân Cảng - Phú Hữu).
- Cảng Container quốc tế SP-ITC.
- Cầu cảng trang trí Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn.
- Địa điểm kiểm tra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn (Saigonshipyard).
- Giám sát hàng hóa giao thẳng ngoài các bến phao Bp5, Bp6, Bp7 thuộc Cảng Cát Lái.
- Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung Tân Cảng - Hiệp Lực.
- Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nơi sản xuất của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.                                                                   - Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung tại khu vực cảng Cát Lái của Công ty cổ phần Giang Nam Logistics.
- Các Kho ngoại quan, Kho CFS trong phạm vi cửa khẩu và ngoài cửa khẩu do Lãnh đạo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh giao (có Quyết định riêng).