CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI CỤC HẢI QUAN QL HÀNG GIA CÔNG

Giới thiệu về Chi Cục Hải Quan QL Hàng Gia Công 

Chi cục Hải quan Quản lý hàng Gia Công là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ:                Số 2 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

Điện thọai:           08.38210232

Fax:                      08.38210258

 

Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công trực thuộc Cục Hải quan TPHCM thực hiện theo Quyết định 1169/QĐ-TCHQ ngày 9/6/2010 của Tồng cục Hải quan và Quyết định số 1920/QĐ-HQHCM ngày 30/11/2010 của Cục Hải quan TPHCM

1.Phạm vi hoạt động:

Tại tất cả các cửa khẩu trực thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Các địa điểm kiểm tra ngoài cửa khẩu do Lãnh đạo Cục Hải quan Thành phố giao.

 

2.Cơ cấu tổ chức hoạt động:

Bộ máy Chi cục Hải quan quản lý hàng Gia công gồm:

1.Đội Tổng hợp

2.Đội Quân lý thuế

3.Đội Thủ tục hàng gia công

4.Đội Thủ tục Sản xuất xuất khẩu

5.Tổ Kiểm soát hải quan.