CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT

TÊN ĐƠN VỊ

MÃ ĐỊA ĐIỂM

NGÀY TRIỂN KHAI

CÔNG VĂN

1

Cảng Tân Cảng – Cát Lái

02CIS01

20/8/2018

2233/HQHCM-GSQL ngày 17/8/2018

2

Cảng Tân Thuận

 

24/8/2018

318/TB-HQHCM

ngày 21/8/2018

3

Cảng Container Trung Tâm Sài Gòn (cảng SPCT)

02CVS01

28/8/2018

322/TB-HQHCM

ngày 23/8/2018

4

Cảng ICD Phước Long 3

02IKR02

12/09/2018

339/TB-HQHCM

ngày 5/9/2018

5

Cảng ICD Transimex

Cảng ICD Sotrans

Cảng ICD Phúc Long

Cảng ICD Tây Nam

02IKC03

02IKC02

02IKC01

02IKC04

19/09/2018

26/09/2018

30/09/2018

01/10/2018

349/TB-HQHCM

ngày 17/9/2018

6

Tân Cảng - Hiệp Lực

02CIS03

19/09/2018

350/TB-HQHCM

ngày 18/9/2018

7

Kho CFS SG SAGAWA

02F1C03

19/09/2018

351/TB-HQHCM

ngày 18/9/2018

8

kho CFS Tân Cảng Phú Hữu

02CIS04

28/09/2018

363/TB-HQHCM

ngày 28/9/2018

9

kho CFS Tân Cảng - Hiệp Lực

02CIS03

03/10/2018

376/TB-HQHCM

ngày 3/10/2018

10

Kho CFS Tanamexco

Kho CFS Phước Long 3

 

021KC11

02IKR05

25/10/2018

30/10/2018

402/TB-HQHCM

ngày 19/10/2018

11

Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

Cảng Tân Cảng - Hiệp Phước

02CVS08

02CVS09

16/11/2018

16/11/2018

452/TB-HQHCM

ngày 15/11/2018

12

Kho ngoại quan cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

Kho ngoại quan cảng Sài Gòn

02CVW02

 

02CVW01

20/11/2018 

 

20/11/2018 

458/TB-HQHCM

ngày 19/11/2018

13

Kho ngoại quan Tân Thuận

Kho ngoại quan Tân Tạo

02XEW01

02XEW02

22/11/2018

23/11/2018

461/TB-HQHCM

ngày 20/11/2018

14

Kho ngoại quan Cát Lái

Kho ngoại quan TTP

Kho ngoại quan Đông Tây

02CIW02

02CIW03

02CIW01

23/11/2018

25/11/2018

27/11/2018

462/TB-HQHCM

ngày 21/11/2018

15

Kho ngoại quan Bình Minh

Kho ngoại quan SG Sagawa

02F1W01

02F1W02

22/11/2018

25/11/2018

463/TB-HQHCM

ngày 21/11/2018

16

Kho ngoại quan Ryobi

Kho ngoại quan Transimex

02F3W01

02F3X08

23/11/2018

24/11/2018

464/TB-HQHCM

ngày 21/11/2018

17

Cảng Dầu thực vật (Navioil 2)

Kho ngoại quan cảng Lotus

02H1S12

02H1W03

26/11/2018

26/11/2018

465/TB-HQHCM

ngày 21/11/2018

18

Kho ngoại quan WE41

Kho ngoại quan VACS

Kho ngoại quan TCS

02B1W07

02B1W08

02B1A03

26/11/2018

27/11/2018

28/11/2018

474/TB-HQHCM

ngày 23/11/2018

19

Kho CFS cảng Vict

02H3S02

29/11/2018

489/TB-HQHCM

ngày 29/11/2018