CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3870/HQHCM-GSQL ngày 31/10/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xin ý kiến chỉ đạo về việc xử lý đối với hành vi làm mất tờ khai hải quan điện tử, Tống cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp người khai hải quan bị mất tờ khai hải quan điện tử in có xác nhận của cơ quan Hải quan thì đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ quỵ định tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính; Điều 5, điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013, đối chiếu với hồ sơ vụ việc cụ thể để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đề nghi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh sau khi sao y tờ khai hải quan, xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) thì thực hiện việc thông báo đến Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc tờ khai hải quan bị mất (bản lưu người khai hải quan) không còn giá trị sử đụng trên phạm vi toàn quốc.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết./.

14123/TCHQ-PC
Công văn số 14123/TCHQ-PC V/v xử lý về hành vi làm mất tờ khai hải quan điện tử
24/11/2014
24/11/2014
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Vũ Ngọc Anh