CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC BIỂU THUẾ

Share Chia Chia Google 49126

Biểu thuế xuất nhập khẩu 

Biểu thuế ban hành kèm Nghị định 125/2017/NÐ-CP ngày 16/11/2017 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

 Biểu thuế ban hành kèm Nghị định 122/2016/NÐ-CP ngày 01/09/2016 V/v Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Biểu thuế ban hành kèm Thông tư số 48/2016/TT-BTC ngày 17/03/2016 V/v sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Biểu thuế ban hành kèm Thông tư số 51/2016/TT-BTC v/v sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc chương 98 của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính

Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính.

Biểu thuế ban hành kèm Thông tư số 17/2014/TT-BTC ngày 08/2/2014 V/v sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính

Biểu thuế ban hành kèm Thông tư số 164/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015 V/v sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc chương 98 của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 Biểu thuế ban hành kèm Thông tư số 78/2015/TT-BTC ngày 20/05/2015 V/v sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 Biểu thuế ban hành kèm Thông tư số 61/2015/TT-BTC ngày 27/04/2015 V/v ửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 Biểu thuế ban hành kèm Thông tư số 48/2015/TT-BTC ngày 13/04/2015 V/v Sửa đổi , bổ sung mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Biểu thuế ban hành kèm Thông tư số 36/2015/TT-BTC ngày 23/03/2015 V/v sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại biểu thuế xuất khẩu

 Biểu thuế ban hành kèm Thông tư số 07/2015/TT-BTC ngày 21/01/2015 V/v bãi bỏ thông tư số 06/2015/TT-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi về sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Biểu thuế ban hành kèm Thông tư số 06/2015/TT-BTC ngày 20/01/2015 V/v Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 Biểu thuế ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BTC ngày 06/01/2015 V/v  Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 Biểu thuế ban hành kèm Thông tư 213/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 V/v "Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 27.10 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi"

Biểu thuế ban hành kèm theo Thông tư 173/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 v/v "Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để thực hiện cam kết WTO năm 2015"

Biểu thuế ban hành kèm Thông tư 30/2014/TT-BTC ngày 7/3/2014 V/v "sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột Cacbonat Canxi tại biểu thuế xuất khẩu"

Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

Biểu thuế ban hành kèm Thông tư số 28/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính điều chỉnh mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người đã qua sử dụng quy định tại khoản 1 điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Biểu thuế ban hành kèm Thông tư số 36/2012/TT-BTC ngày 02/03/2012 hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào

 

 

 

 

 Biểu thuế ban hành kèm Nghị định 122/2016/NÐ-CP ngày 01/09/2016 V/v Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan