CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Việc áp mã HS mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Căn cứ pháp lý ban hành Danh mục thức ăn chăn nuôi nhập khẩu:

Theo các qui định tại:

+ Điều 9 Nghị định 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/1/2006 qui định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài qui định: "Bộ Thương mại, các Bộ quản lý chuyên ngành thống nhất với Bộ Tài chính để công bố mã số HS của hàng hóa…;

+ Điều 8 Nghị định 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ qui định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định: "Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình khi ban hành các quy định, hoặc xem xét, giải quyết các vấn đề có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải thực hiện theo đúng các quy định của Nghị định này; phối hợp với Bộ Tài chính trong việc triển khai thực hiện Công ước HS và xây dựng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam".

Thì các Danh mục thức ăn chăn nuôi được phép nhập khẩu vào Việt Nam kèm theo các Quyết định số 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006, số 65/2007/QĐ-BNN ngày 03/7/2007 và số 88/2008/QĐ-BNN ngày 22/8/2008 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT đã có sự thống nhất về mã số HS của Bộ Tài chính tại các công  văn số 2827/TCHQ-GSQL ngày 21/5/2009, số 2944/TCHQ-GSQL ngày 24/6/2008, số 4585/TCHQ-GSQL ngày 29/9/2006 và số 3441/TCHQ-GSQL ngày 22/6/2007 là phù hợp với qui định.

- Thực tiễn vướng mắc:

Vì Danh mục quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NNPTNT) có số lượng mặt hàng rất lớn, nhiều mặt hàng phức tạp về tên gọi và thành phần cấu tạo khó khăn trong việc xác định chính xác mã số chi tiết nên trong quá trình thực hiện mới phát hiện một số mặt hàng tại Danh mục do Bộ NNPTNT ban hành và Biểu thuế do Bộ Tài chính ban hành có sự khác nhau về mã số chi tiết.

Khi phát hiện vướng mắc, Bộ Tài chính đã có công văn số 12151/BTC-TCHQ ngày 12/9/2013 gửi Bộ NNPTNT để trao đổi thống nhất lại việc áp mã HS đối với một số mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

- Ý kiến của Bộ NNPTNT và xem xét của Bộ Tài chính.

Bộ NNPTNT đã có các công văn số 2603/BNN-CB ngày 05/8/2013, số 3305/BNN-CN ngày 16/9/2013 và số 3514/BNN-CN ngày 02/10/2013 gửi Bộ Tài chính đề nghị xem xét áp mã số HS mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi do các doanh nghiệp nhập khẩu theo các Danh mục ban hành kèm theo các Quyết định nêu trên của Bộ NNPTNT.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ NNPTNT, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi trong sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính đồng ý với đề nghị của Bộ NNPTNT các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi áp dụng mã HS đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam như sau:

- Từ ngày 10/8/2012 trở về trước: Mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu được áp mã HS theo các Quyết định số 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006, Quyết định số 65/2007/QĐ-BNN ngày 03/7/2007 và Quyết định số 88/2008/QĐ-BNN ngày 22/8/2008 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT.

- Từ ngày 10/8/2012 trở đi:  Mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu áp mã HS theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Bộ NNPTNT hướng dẫn thực hiện./.

994/BTC-TCHQ
V/v áp mã HS mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
21/01/2014
21/01/2014
Còn hiệu lực
Công văn
Bộ Tài chính
Đỗ Hoàng Anh Tuấn