CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối vói hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG ĐẦU TƯ

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Điều 33 Nghị định sổ sổ 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm

  1. của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Quyết định số 4292/QĐ-TCHQ ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Tổng cục Hải quan quy định về chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-HQHCM ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Cục Hải quan Thành phổ Hồ chí Minh về việc quy định biên chế, địa bàn hoạt động của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư trực thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện công văn số 1087/HQTPHCM-TXNK ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công thực hiện cưỡng chế dừng thủ tục hải quan theo đề nghị của cơ quan thuế;

Theo đề nghị của Cục Thuế Thành phổ Hồ Chí Minh tại công văn số số 5233/CTTPHCM-QLN ngày 25 tháng 5 năm 2021 về việc dừng thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại P.P.N, địa chỉ: Lô số 01, Khu Công nghiệp Tân Tạo, đường số 3, Phường Tân Tạo A, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, mã số thuế 0303792890 để thi hành nội dung công văn số 5233/CTTPHCM-QLN ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do bị cưỡng chế: Người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Số tiền bị cưỡng chế: 8.649.200 đồng.

(Bằng chữ: Tám triệu sáu trăm bổn mươi chín nghìn hai trăm trăm đồng).

Điều 2. Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại P.P.N, phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 09 tháng 6 năm 2021 đến ngày 08 tháng 6 năm 2022. Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Quyết định có 02 trang/ 01 tờ./.

962/QÐ-ÐT
Về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối vói hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
02/06/2021
09/06/2021
08/06/2022
Quyết định
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại
Cục Hải quan Tp.HCM
Nguyễn Xuân Bình