CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối vói hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG ĐẦU TƯ

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Điều 33 Nghị định sổ sổ 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Quyết định số 4292/QĐ-TCHQ ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Tổng cục Hải quan quy định về chức năng, nhiệm vụ,quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-HQHCM ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Cục Hải quan Thành phổ Hồ chí Minh về việc quy định biên chế, địa bàn hoạt động của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư trực thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện công văn số 1087/HQTPHCM-TXNK ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công thực hiện cưỡng chế dừng thủ tục hải quan theo đề nghị của cơ quan thuế;

Theo đề nghị của Cục Thuế Thành phổ Hồ Chí Minh tại công văn số 5265/CTTPHVM-QLN ngày 26 tháng 5 năm 2021 về việc dừng thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty TNHH Woogwang Vina, địa chỉ: Lô B25-B26đường B3, Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, mã số thuế 0302871807 để thi hành nội dung công văn số 5265/CTTPHVM-QLN ngày 26tháng 5 năm 2021 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do bị cưỡng chế: Người nộp thuế có tiền thuế nợ thuế có hành vi phát tán tài sản hoặc bỏ trốn.

Số tiền bị cưỡng chế: 172.007.307 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi hai triệu không trăm lẻ bảy nghìn ba trăm lẻ bảy đồng).

Điều 2. Công ty TNHH Woogwang Vina phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 09 tháng 6 năm 2021 đến ngày 08 tháng 6 năm 2022. Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Quyết định có 02 trang/ 01 tờ./.

954/QÐ-ÐT
Về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối vói hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
02/06/2021
09/06/2021
08/06/2022
Quyết định
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại
Cục Hải quan Tp.HCM
Nguyễn Xuân Bình