CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty chế biến

Thủy sản xuất khẩu Vũng Tàu là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

      Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/1 i/2012;

     Căn cứ Điều 55 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

    Căn cứ Thông tư 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007;

    Theo đề nghị của Cục Hải quan thành phố Hô Chí Minh tại công văn số 363/HQHCM-TXNK ngày 21/02/2020 về việc đề nghị xóa nợ tiền thuế đối với Công ty chế biến Thủy sản xuất khẩu Vũng Tàu là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể,

QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Xóa khoản tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 còn nợ của Công ty chế biến Thủy sản xuất khẩu Vũng Tàu, mã số thuế 3500103707, là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể theo Quyết định số 2842/QĐ.UBND ngày 22/3/2006 của ƯBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

   Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng xóa nợ tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực I - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh là: 36.833.519 đồng (Ba mươi sáu triệu, tám trăm ha mươi ba nghìn, năm trăm mười chín đồng).

   Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trên hồ sơ và chỉ đạo xử lý xóa khoản thuế này trên hệ thống kế toán thuế tập trung.

    Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu và Chánh văn phòng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

885/QÐ-TCHQ
Về việc xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty chế biến Thủy sản xuất khẩu Vũng Tàu là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể
19/03/2020
19/03/2020
Còn hiệu lực
Quyết định
Chính sách hạn ngạch thuế quan
Tổng Cục Hải quan
Lưu Mạnh Tưởng