CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: CÔNG TY LD TNHH CROWN SÀI GÒN.

(Địa chỉ: Xa lộ Hà Nội, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh)

Phúc đáp công văn số 69/2021/CR đề ngày 25/3/2021 của Công ty hỏi về vướng mắc người xuất khẩu tại ô số 1 của C/O mẫu E, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Qua nội dung giải trình và hồ sơ gửi kèm tại công văn 69/2021/CR đề ngày 25/3/2021 của Công ty cho thấy: Đây là trường hợp mua bán qua bên thứ ba giữa Công ty LD TNHH Crown Sài Gòn mua hàng hóa của người bán tại Singapore và người bán mua hàng hóa tại Trung Quốc, sau đó chỉ định giao hàng cho Công ty LD TNHH Crown Sài Gòn tại Việt Nam.

Trên C/O mẫu E của Công ty có thể hiện các nội dung về việc mua bán qua bên thứ ba theo các quy định tại Điều 33 và điểm 10 Phụ lục II Thông tư 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công thương.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư để được xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết và thực hiện.

Trân trọng./.

843/HQTPHCM-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu E.
12/04/2021
12/04/2021
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất xứ hàng hóa (C/O)
Cục Hải quan Tp.HCM
Lê Xuân Mỹ