CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty Cổ phần Linh Ngọc Xá Lợi Sarira Việt Nam.
(Villa 3, B1, Ngõ 40, Đường Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 30.11/2017/SRV/CV-SC ngày 30/11/2017 của Công ty Cổ phần Linh Ngọc Xá Lợi Sarira Việt Nam đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Hợp đồng chuyển giao công nghệ đã ký và lô hàng nhập khẩu theo hợp đồng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật:

- Khoản 3 Điều 44 của Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định: “Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được phục vụ cho việc thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ không chịu thuế giá trị gia tăng”.

- Khoản 21 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau: “Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ; phần mềm máy tính”.

- Khoản 3 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau”.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 thì Luật Thuế GTGT (năm 2008) ban hành sau Luật Chuyển giao công nghệ (năm 2006), do đó, quy định về thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc nhập khẩu đi kèm theo hợp đồng chuyển giao công nghệ của Công ty Cổ phần Linh Ngọc Xá Lợi Sarira Việt Nam được thực hiện theo Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

2. Về thuế GTGT:

Căn cứ khoản 21 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy đinh về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau: “Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ; phần mềm máy tính”.

Theo đó, Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 chỉ quy định đối tượng không chịu thuế GTGT là dịch vụ chuyển giao công nghệ, không quy định đối với hàng hóa chuyên giao công nghệ.

- Căn cứ khoản 10 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về đối tượng không chịu thuế như sau: “Trường hợp chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại Khoản 21 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng mà có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế giá trị gia tăng được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyến nhượng cùng với máy móc, thiết bị”.

- Căn cứ khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tựợng không chịu thuế GTGT quy định: “Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị...”.

Đối chiếu các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Linh Ngọc Xá Lợi Sarira Việt Nam: Nếu hợp đồng chuyển giao công nghệ đã tách rõ phần máy móc, thiết bị kèm theo với phần công nghệ được chuyển giao thì phần máy móc, thiết bị thuộc đối tượng phải chịu thuế GTGT theo quy định; nếu không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Linh Ngọc Xá Lợi Sarira Việt Nam được biết./.

8154/TCHQ-TXNK
V/v ưu đãi thuế giá trị gia tăng
14/12/2017
14/12/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Ngọc Hưng