CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại Thông báo số 953/TB-PTPL ngày 11/8/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 2: IM GOLD IB MAKE UP SALT là chế phẩm Diamonnium hydrogen xitrate, axit xitric, axit sucxinic, dùng trong công nghiệp mạ.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Công nghệ SP Việt Nam; Đ/c: KCN Yên Phong-Long Châu-Yên Phong-Bắc Ninh; MST: 2300614117.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10044971776/A12 ngày 23/6/2015 tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh - Cục Hải quan Bắc Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm hóa học có chứa muối amoni citrate và axit hữu cơ, dạng bột.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa học có chứa muối amoni citrate và axit hữu cơ, dạng bột.

thuộc nhóm 38.24Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 3824.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- - Loại khác” mã số 3824.90.99 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

8102/TB-TCHQ
Chế phẩm hóa học có chứa muối amoni citrate và axit hữu cơ, dạng bột (IM GOLD IB MAKE UP SALT là chế phẩm Diamonnium hydrogen xitrate, axit xitric, axit sucxinic, dùng trong công nghiệp mạ).
07/09/2015
07/09/2015
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái