CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT Á CHÂU.

(Lô K4B, KCN Lê Minh Xuân, đường số 4, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM)

 

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh nhận được công văn số 2503/ACC- 2021 ngày 25/3/2021 của Quý Công ty hỏi về quy định stick vào ô số 13 “Subject of third-party” trên C/O mẫu AANZ, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 22 Phụ lục III Thông tư 31/2015/TT-BCT ngày 24/9/2015 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 07/2020/TT-BCT ngày 30/3/2020 của Bộ Công thương quy định:

“1. Cơ quan Hải quan nước thành viên nhập khẩu có thể chấp nhận C/O trong trường hợp hóa đơn bán hàng được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba hoặc bởi nhà xuất khẩu đại diện cho công ty đó miễn là hàng hóa đáp ứng các quy định của Phụ lục I.

2. Trên C/O phải có dòng chữ “SUBJECT OF THIRD-PARTY INVOICE (tên của công ty sử dụng hóa đơn)”.

Căn cứ điểm 14 Phụ lục VI Thông tư 31/2015/TT-BCT ngày 24/9/2015 của Bộ Công thương về kê khai trên C/O quy định:

“14. Ô số 13:

- Đánh dấu Ö  vào ô ‘Subject of third-party invoice ” trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba hoặc bởi nhà xuất khẩu đại diện cho công ty đó theo quy định tại Điều 22 của Phụ lục HI. Số của hóa đơn do nhà sản xuất hoặc nhà xuất khẩu phát hành và số của hóa đơn (nếu biết được) do thương nhân phát hành cho việc nhập khẩu vào nước nhập khẩu cần được ghi trong Ô số 10; ”

Như vậy, trường hợp có hóa đơn bên thứ ba hoặc nước thứ ba phát hành thì đều phải đánh dấu Ö  vào ô số 13 “Subject of third-party invoice”.

Đề nghị Quý Công ty đối chiếu các quy định trên để thực hiện.

Trân trọng./.

778/HQTPHCM-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu AANZ
07/04/2021
07/04/2021
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất xứ hàng hóa (C/O)
Cục Hải quan Tp.HCM
Lê Xuân Mỹ