CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
 

Tổng cục Hải quan nhận được một số kiến nghị của Cơ quan Hải quan địa phương và Doanh nghiệp về việc xác định tàu chở dầu, hóa chất trong nước đã được sản xuất được hay chưa để thu thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c khoản 17 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết vào hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ Phụ lục I Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 9144/BKHĐT-KTCN ngày 07/11/2017 thì “Cho đến nay, Tập đoàn dầu khí Việt Nam cũng như DQS không đăng ký với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đóng được loại tàu nào khác (gồm cả loại tàu tương tự tàu Petrolimex 18) ngoài loại tàu tại mục 44 Phục lục I ban hành kèm Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT. Từ thời điểm 11/7/2016 trở về trước, HVS đã đóng được loại tàu dầu, hóa chất có quy mô tương tự và lớn hơn tàu Petrolimex 18 nhưng không đăng ký công bố chất lượng sản phẩm với bất kỳ cơ quan quản lý nhà nước nào của Việt Nam. Do đó, trong quá trình xây dựng Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư khộng có đủ căn cứ đưa vào danh mục hàng hóa trong nước sản xuất được đổi với loại tàu có quy mô tương tự và lớn hơn tàu Petrolimex 18 do HVS đóng”.

Căn cứ các quy định nêu trên và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì: Đến ngày 07/11/2017 (ngày Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 9144/BKHĐT-KTCN), loại tàu có quy mô tương tự và lớn hơn tàu Petrolimex 18 (tàu chở dầu/hóa chất có tổng dung tích 25.400 GT, dung tích thực dụng 9.951 NT, trọng tải toàn phần 40.092 MT) không thuộc Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT nên không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT khi nhập khẩu.

Công văn này thay thế các công văn số 4877/TCHQ-TXNK ngày 24/7/2017, công văn số 5002/TCHQ-TXNK ngày 27/7/2017 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 
7620/TCHQ-TXNK
V/v xác định tàu chở dầu, hóa chất trong nước đã sản xuất được
21/11/2017
21/11/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái