CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Đăng kiểm Việt Nam.

    Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4063/ĐKVN-VAQ ngày 11/10/2019, so 3814/ĐKVN-VAQ ngày 27/09/2019, số 3591/ĐKVN-VAQ ngày 13/09/2019 của Cục Đăng kiểm Việt Nam vướng mắc liên quan đến phân loại các mặt hàng, gồm: “Máy rải nhựa bê tông nhựa”, “Máy phá dỡ”, “Máy kẹp gỗ”, “Máy cào bóc mặt đường”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

    Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

     Tham khảo Chú giải HS của Tổ chức Hải quan Thế giới phần XVI, XVII, các nhóm 84.27; 84.30; 84.79 hoặc 87.05;

1. Đặc điểm và bản chất các mặt hàng nêu trên được Cục Đăng Kiểm xác định như sau:

    - Mặt hàng máy rải nhựa bê tông nhựa (Paver) model DF115C, model PF- 410 được xác định không có kết cấu của khung gầm xe tải. Mặt hàng có kết cấu của máy tự hành, có chức năng: trải thảm bê tông nhựa (bê tông Asphalt) mặt đường.

    - Máy phá dỡ (Demolotition machine), model SK3500 được xác định không có kết cấu của khung gầm xe tải. Mặt hàng có kết cấu của máy tự hành, được nhà sản xuất lắp cần và cơ cấu công tác để dùng để phá dỡ các công trình xây dựng.

     - Máy kẹp gỗ (Forest machine), model ZAXIS35UL được xác định bản chất không có kết cấu của khung gầm xe tải. Mặt hàng có kết cấu của máy tự hành, được nhà sản xuất lắp cần và cơ cấu công tác để kẹp gỗ. Máy được dùng để bốc xếp gỗ trong khai thác và vận chuyển.

     - Máy cào bóc mặt đường (Cold milling machine, model W1000), được xác định bản chất không có kết cấu của khung gầm xe tải. Mặt hàng có kết cấu của máy tự hành, có lưỡi cắt ở dưới gầm máy để thực hiện chức năng chính là phá vỡ bề mặt đường, thực hiện cào, bóc, bê tông nhựa (bê tông asphalt). Ngoài ra, máy có thể được trang bị thêm băng truyền để chuyển phần cào bóc đổ vào xe tải, cho phép vừa cào bóc vừa thu dọn.

2. Trên cơ sở mô tả và xác định bản chất mặt hàng của Cục Đăng Kiểm tại Biên bản làm việc ngày 06/11/2019, căn cứ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật do Cục Đăng Kiểm cung cấp, các mặt hàng trên được xem xét phân loại như sau:

    -  Mặt hàng máy rải nhựa bê tông nhựa, Máy phá dỡ, Máy kẹp gỗ, Máy cào bóc mặt đường đều không có kết cấu của khung gầm xe tải, do vậy các mặt hàng không phù hợp phân loại vào nhóm 87.05.

    -  Mặt hàng máy rải nhựa bê tông nhựa (Paver), model DF115C, model PF-410: xem xét phân loại tại nhóm 84.79.

    -  Máy phá dỡ (Demolotition machine), model SK3500: xem xét phân loại tại nhóm 84.30.

    -  Máy kẹp gỗ (Forest machine), model ZAXIS35UL: xem xét phân loại tại nhóm 84.27 hoặc 84.30, tùy theo đặc điểm cấu tạo, thông số kỹ thuật, cơ chế hoạt động của mặt hàng cụ thể.

    -  Máy cào bóc mặt đường (Cold milling machine), model W1000: xem xét phân loại tại nhóm 84.30.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Đăng kiểm Việt Nam được biết./.

7237/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa
20/11/2019
20/11/2019
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái