CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối vói hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

CHI CỤC TRƯỞNG CHI cục HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG SÀI GÒN KHU vực IV

Căn cứ Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019;

Căn cứ Điều 37 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một so điều của Luật Quản lý thuế:

Căn cứ Thông báo số: 19/KV4 ngày 25/03/2021 của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV về việc thông báo nợ thuế và các khoản thu khác của Công ty Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Hùng Vương.

Theo đề nghị của Đội Quản lý thuế;

Tôi: Lý Thanh Bình;Chức vụ: Chi cục trưởng; Đơn vị: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực IV.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Hùng Vương. Địa chỉ: Lô 21-23 Đường số 8 - Khu Công Nghiệp Tân Tạo - Quận. BìnhTân-TP.Hồ Chí Minh. Mã số thuế: 0300672309; (Mã số XNK: TC00035, và 2021318) để thi hành Thông báo về tiền nợ thuế và các khoản thu khác số: 19/TB-KV4 ngày 25/03/2021 của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV.

Lý do bị cưỡng chế: Không thực hiện nộp tiền nợ thuế vào Ngân sách nhà nước theo Thông báo nêu trên;

Số tiền bị cưỡng chế: 21.769.409.123 VNĐ (Hai mươi mốt tỷ, bảy trăm sáu mươi chín triệu, bốn trăm lẻ chín ngàn, một trăm hai mươi ba đồng), là tổng số tiền nợ thuế của 2 mã số XNK dưới đây:

(Mã số XNK - TC00035) 21.612.837.170 VNĐ (Hai mươi mốt tỷ, sáu trăm mười hai triệu, tám trăm ba mươi bảy ngàn, một trăm bảy mươi đông).

(Mã số XNK - 2021318) 156.571.953 VNĐ (Một trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm bảy mươi mốt ngàn, chín trăm năm mươi ba ngàn đồng.)

Điều 2. Công ty Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Hùng Vương phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định nay.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 05/04/2021 đến ngày 04/04/2022 Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền nợ thuế được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

71/QÐ-KV4
QUYẾT ĐỊNH về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối vói hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
31/03/2021
05/04/2021
04/04/2022
Quyết định
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại
Cục Hải quan Tp.HCM
Lý Thanh Bình