CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ; 

     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

   Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 tại thông báo số 1274/TB-KĐ2 ngày 8/8/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1.Tên hàng theo khai báo: Chất làm cứng Methyl Tetrahydrophthalic Anhydride (C9H10O3) dùng cho nhựa Epoxy Resin, CAS: 11070-44-3, Epoxy Resin TCG1594B, 20kg/can, hàng mới 100%

2. Đơn vị xuất khẩu/ nhập khẩu: Công ty TNHH Towa Denki (Việt Nam) Địa chỉ: Tòa nhà Ngôi sao, số 33ter-33bis, đường Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

MST: 0310539761

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10273143673/A41 ngày 01/07/2019 đăng ký tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư Gia công - Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Methyl tetrahydrophthalic anhydrit

5. Kết quả phân loại:

   Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Methyl tetrahydrophthalic anhydrit thuộc nhóm 29.17Axit carboxylic đa chức, các anhydrit, haỉogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên ”, mã số 2917.20.00 " - Axit carboxylic đa chức của cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

      Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

6607/TB-TCHQ
Methyl tetrahydrophthalic anhydrit
18/10/2019
18/10/2019
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái