CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ; 

     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

    Trên cơ sở kết quả phân tích tại Thông báo kết quả phân tích số 153/TB- KĐ1 ngày 26/3/2019 và Thông báo đính chính số 337/TB-KĐ1 ngày 15/7/2019 của Chi cục Kiểm định Hải quan 1 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Đá vật liệu xây dựng thông thường chủng loại: block/khối màu ghi xám sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100%#&VN (mục 01 PLTK).

2.  Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Lương Việt Yên Bái.

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phong Dụ Hạ - Huyện Văn Yên - Tỉnh Yên Bái.

MST: 5200296480.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 30232352164/B11 ngày 18/01/2019 tại Chi cục HQ Yên Bái (Cục Hải quan TP. Hà Nội).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Đá canxi cacbonat tự nhiên (Đá vôi khác), màu xám, có tỉ trọng > 2,5 g/cm3, dạng khối, thường được dùng trong xây dựng.

5. Kết quả phân loại: 

    Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Đá canxi cacbonat tự nhiên (Đá vôi khác), màu xám, có tỉ trọng > 2,5 g/cm3, dạng khối, thường được dùng trong xây dựng

    thuộc nhóm 25.15 "Đá hoa (marble), đá travertine, ecaussine và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng có trọng lượng riêng biểu kiến từ 2,5 trở lên, và thạch cao tuyết hoa, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bằng cưa hay bằng cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông)" mã số 2515.20.00 "- Ecaussine và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng; thạch cao tuyết hoa " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mã số 2515.20.00.90 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ./.

     Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

6606/TB-TCHQ
Đá canxi cacbonat tự nhiên (Đá vôi khác), màu xám, có tỉ trọng > 2,5 g/cm3, dạng khối, thường được dùng trong xây dựng.
18/10/2019
18/10/2019
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái