CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 

     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

   Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 tại Thông báo số 888/TB-KĐ2 ngày 06/6/2019; công văn số 1281/KĐHQ-KĐ ngày 11/7/2019 của Cục Kiểm định Hải quan và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dung dịch xử lý khí thải động cơ Diesel của ô tô- DEF, thành phần chính là Urê trong môi trường nước ((NH2)2CO và H20), đóng gói: 10 Lit/Can, NSX: SEOULTEC Co, mới 100% (mục 1 tờ khai hải quan)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Quốc tế Jm Vina;

Địa chỉ: Tầng 17, khối A, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;

MST: 0106500813

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10264350074/A11 ngày 15/5/2019 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng KV I - Cục Hải quan TP.Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Urê trong dung dịch nước (hàm lượng urê ~ 32% tính theo trọng lượng dung dịch), đóng gói 10 lít/can, tỷ trọng 1,05 g/cm3

5. Kết quả phân loại:

    Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Urê trong dung dịch nước (hàm lượng urê ~ 32% tính theo trọng lượng dung dịch), đóng gói 10 lít/can, tỷ trọng 1,05 g/cm3

    thuộc nhóm 31.02Phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa nitơ”, mã số 3102.10.00 "- Urê, có hoặc không ở trong dung dịch nước” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

    Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

 

6581/TB-TCHQ
Urê trong dung dịch nước (hàm lượng urê ~ 32% tính theo trọng lượng dung dịch), đóng gói 10 lít/can, tỷ trọng 1,05 g/cm3
17/10/2019
17/10/2019
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái