CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

 

Trả lời công văn số 1308/HQHCM-TXNK ngày 20/5/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với lô hàng bị tịch thu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT; Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ; Khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, thì:

Pháp luật về thuế không quy định việc hoàn thuế GTGT đối với lô hàng nhập khẩu bị tịch thu. Do đó, trường hợp Công ty TNHH TM Hoàng Dung nhập khẩu hàng hóa nhưng bị lập biên bản vi phạm, bị tịch thu hàng hóa, doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT và nộp phạt cho lô hàng bị tịch thu không thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

6392/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa
15/07/2015
15/07/2015
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Ngọc Hưng