CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

    Trên cơ sở kết quả phân tích của Cục Kiểm định Hải quan tại thông báo số 268/TB-KĐHQ ngày 10/09/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1: Giấy tổng hợp P138 dùng để in tem nhãn, có chất kết dính, không có lớp phủ tráng nào khác, dạng cuộn, chưa in, kt 1070mm X 1000m/2Roll.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công Ty TNHH DK Technology Vina; Mã số thuế: 2300879096; Địa chỉ: KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: Tờ khai số: 10271277565/A12 ngày 21/06/2019 đăng ký tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh - Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Màng Poly (etylen terephthalat) (loại polymer trùng ngưng), tự dính, dạng cuộn, khổ lớn hơn 20cm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Màng Poly (etylen terephthalat) (loại polymer trùng ngưng), tự dính, dạng cuộn, khổ lớn hơn 20cm. 

   thuộc nhóm 39.19Tẩm, phiến, màng, lá, băng, dải và các hình dạng phẳng khác tự dính, bằng plastic, có hoặc không ở dạng cuộn”, phân nhóm 3919.90 "-Loại khác”, phân nhóm "-- Loại khác”, mã số 3919.90.92--- Từ các polyme trùng hợp; từ các polyme trùng ngưng hoặc tái sắp xếp; từ nitrat xenlulo, các acetat xenlulo và các dẫn xuất hóa học khác của xenlulo, đã hóa dẻo”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

     Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

6184/TB-TCHQ
Màng Poly (etylen terephthalat) (loại polymer trùng ngưng), tự dính, dạng cuộn, khổ lớn hơn 20cm.
26/09/2019
26/09/2019
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái