CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

    Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 4 (trụ sở tại TP Đà Nẵng) tại thông báo số 233/TB-KĐ4 ngày 21/2/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Vòng tròn chặn - O-ring (1.3) (mục 2 tờ khai)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH công nghiệp Plus Việt Nam; Địa chỉ: số 3, đường 1A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai; MST: 3600256520

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10217726530/A12 ngày 20/8/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan Biên Hòa - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Vòng cao su mềm dùng chèn trong bánh răng để kéo màng băng xóa của sản phẩm băng xóa kéo

5. Kết quả phân loại: Vòng cao su mềm dùng chèn trong bánh răng để kéo màng băng xóa của sản phẩm băng xóa kéo

   thuộc nhóm 40.16Các sản phẩm khác bằng cao su Iưu hóa trừ cao su cứng”; phân nhóm "- Loại khác", phân nhóm 4016.93 "-- Miếng đệm, vòng đệm và các miếng chèn khác"; mã số 4016.93.90 "--- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

    Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

6143/TB-TCHQ
Vòng cao su mềm dùng chèn trong bánh răng để kéo màng băng xóa của sản phẩm băng xóa kéo
24/09/2019
24/09/2019
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái