CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

    Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 tại Thông báo 728/TB-KĐ4 ngày 17/5/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hạt nhựa cao su nhiệt dẻo VERSAFLEX PF MD6666 N, dạng hạt, công ty nhập khẩu lần đầu, tạm áp mã HS. (Mục 1 tờ khai)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH World Vina - Địa chỉ: Long Phú, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai. MST: 3600515648.

3. Tờ khai số: 10239748725/A12 ngày 20/12/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan Long Thành — Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Styrene/Ethylene-Butylene copolymer, trong đó thành phần Styren vượt trội.

5. Kết quả phân loại:

     Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Styrene/Ethylene-Butylene copolymer, trong đó thành phần Styren vượt trội.

     Thuộc nhóm 39.03Các polyme từ styren, dạng nguyên sinh ”, phân nhóm 3903.90- Loại khác ”, phân nhóm “ -- Loại khác ”, mã số 3903.90.99---Loại khác ” , tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

     Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

6142/TB-TCHQ
Styrene/Ethylene-Butylene copolymer, trong đó thành phần Styren vượt trội.
24/09/2019
24/09/2019
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái