CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần.
(Số 4 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 13080/VPCP-ĐMDN ngày 07/12/2017 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần, công văn số 426/2017/NBC ngày 19/12/2017 của Tổng công ty May Nhà Bè đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP về chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu bị tiêu hủy. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu bị tiêu hủy.

Trước mắt, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần thực hiện theo nội dung công văn số 8127/TCHQ-TXNK ngày 13/12/2017 của Tổng cục Hải quan.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần về chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu bị tiêu hủy. Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ có đánh giá tổng thể để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách thuế trên cơ sở kiến nghị của doanh nghiệp, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo bình đẳng giữa loại hình sản xuất xuất khẩu và loại hình gia công.

2) Về trị giá tính thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa, lỗi mốt, hư hỏng chuyển tiêu thụ nội địa.

Căn cứ khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó:

-  Đối với phế liệu, phế phẩm sau khi sản xuất xuất khẩu nếu chuyển đổi mục đích sử dụng (tiêu thụ nội địa) thì trị giá tính thuế được xác định theo giá thực tế mua bán phù hợp với phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

- Đối với lượng nguyên liệu, vật tư dư thừa sau quá trình sản xuất xuất khẩu, nếu chuyển đổi mục đích sử dụng (tiêu thụ nội địa) với chất lượng, giá trị thương mại không còn như ban đầu thì trị giá tính thuế được xác đỉnh theo giá thực tế mua bán tại thời điểm thay đổi mục đích sử dụng phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

- Khi thay đổi mục đích sử dụng, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần gửi hồ sơ một số trường hợp phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa chuyển tiêu thụ nội địa tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh bị xác định trị giá chưa đúng với giá thực tế tiêu thụ nội địa về Tổng cục Hải quan để được xử lý cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần biết và thực hiện./.

569/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với hàng hóa nhập SXXK
29/01/2018
29/01/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái