CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

Căn cứ Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13; Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tham khảo công văn số 5468/ĐKVN-VAQ ngày 29/8/2018 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc phân loại Cần trục bánh lốp.

1. Liên quan đến việc phân loại mặt hàng cần trục bánh lốp, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 552/TCHQ-TXNK ngày 26/01/2018 và 2383/TCHQ-TXNK ngày 03/5/2018 về việc phân loại một số mặt hàng cụ thể được Cục Đăng kiểm xác định là cần trục bánh lốp (Cần trục bánh lốp nhãn hiệu Liebherr LTM 1160/2, XCMG QY50K và XCMG QY25E). Các cần trục bánh lốp này có hai cabin riêng biệt (cabin điều khiển di chuyển phương tiện và cabin điều khiển cần trục), có kết cấu tương tự như ô tô cần cẩu được nêu tại mục 3.4.2 của Tiêu chuẩn TCVN 7772:2007, phân loại thuộc mã số 8705.10.00 “- Xe cần cẩu”. Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát và thực hiện phân loại các mặt hàng có bản chất cấu tạo tương tự theo các công văn nêu trên.

2. Liên quan đến quy định nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng tại điều 6 Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 chỉ quy định đối với ô tô các loại đã qua sử dụng (bao gồm ô tô chở người, ô tô chở hàng hóa, ô tô vừa chở người vừa chở hàng, ô tô chuyên dùng). Mặt hàng Cần trục bánh lốp không phải là Ô tô cần cẩu (Các cần trục bánh lốp được kiểm tra và cấp GCN theo Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng, các Ô tô cần cẩu được kiểm tra và cấp GCN theo Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT và Thông tư số 55/2014/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu). Do vậy trường hợp mặt hàng được Cục Đăng kiểm xác định là Cần trục bánh lốp (theo Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT) thì không thuộc đối tượng ô tô đã qua sử dụng quy định tại Thông tư nói trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

5266/TCHQ-TXNK
V/v phân loại cần trục bánh lốp
10/09/2018
10/09/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái
STT Số hiệu Ngày ban hành từ ngày Tên văn bản
1
2383/TCHQ-TXNK 03/05/2018 V/v phân loại hàng hóa mặt hàng xe máy chuyên dùng
2
552/TCHQ-TXNK 26/01/2018 V/v phân loại mặt hàng xe cần cẩu/cần trục
3
65/2017/TT-BTC 27/06/2017 Thông tư 65/2017/TT-BTC Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4
89/2015/TT-BGTVT 31/12/2015 Thông tư 89/2015/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
5
14/2015/TT-BTC 30/01/2015 Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu
6
55/2014/TT-BGTVT 20/10/2014 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu
7
54/2014/QH13 23/06/2014 Luật Hải quan 2014
8
04/2014/TT-BCT 27/01/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế
9
31/2011/TT-BGTVT 15/04/2011 Thông tư 31/2011/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu