CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Trả lời công văn số 5586/NHNN-PHKQ ngày 29/8/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị xác định mã số và thuế suất của phần mềm thiết kế bảo an chuyên dụng cho Ngân hàng nhà nước, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC và Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính, chưa có quy định cụ thể về mã sổ và thuế suất riêng đối với phần mềm khi xuất khẩu, nhập khẩu. Hiện nay, khi phần mềm nhập khẩu thỉ được quản lý, phân loại và tính thuế theo thuế suất của phương tiện chứa đựng phần mềm.

Tổng cục Hải quan trả lời để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam biết./.

4700/TCHQ-TXNK
V/v Xác định mã số và thuế suất của phần mềm nhập khẩu
07/09/2012
07/09/2012
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Hoàng Việt Cường