CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1586/HQHCM-TXNK ngày 18/6/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về thuế GTGT nguyên liệu sản xuất thuốc trừ sâu nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5%.

Căn cứ tiết b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ thì: Thuốc phòng trừ sâu bệnh bao gồm thuốc bảo vệ thực vật và các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh khác thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5%.

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định đối tượng chịu thuế GTGT 5% đối với:

“2. Phân bón; quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng bao gồm:

…….

c) Thuốc phòng trừ sâu bệnh bao gồm thuốc bảo vệ thực vật theo Danh mục thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh khác

Theo đó, pháp luật về thuế GTGT không quy định nguyên liệu để sản xuất thuốc phòng trừ sâu bệnh thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT 5%.

2. Theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 1586/HQHCM-TXNK thì hiện nay tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phát sinh các trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng khai báo: Nguyên liệu sản xuất thuốc trừ sâu LAMBDA CYHALOTHRIN TC MIN 96% mã số HS 38089119; nguyên liệu sản xuất thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng PACLOBUTRAZOL 95% TECH mã số HS 38089330; Các mặt hàng nêu trên được định danh tại dòng số 706 mục I Thuốc trừ sâu và dòng 36 mục 5 Thuốc điều hòa sinh trưởng của Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Căn cứ Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính thì các mặt hàng trên đều có thuế suất thuế GTGT 5%.

Như vậy, hàng hóa là nguyên liệu sản xuất thuốc trừ sâu nhập khẩu thuộc Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BTC nêu trên có thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT 5% không.

Về việc hướng dẫn đối với thuốc trừ sâu nhập khẩu, Bộ Tài chính đã có các công văn hướng dẫn như sau: công văn số 14332/BTC-CST ngày 13/10/2015; công văn số 7549/BTC-CST ngày 03/6/2016 (do Vụ Chính sách thuế thừa lệnh Bộ ký).

Do vướng mắc nêu trên liên quan đến chính sách thuế GTGT và để thống nhất trong việc xử lý văn bản, Tổng cục Hải quan xin chuyển vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại điểm 1 công văn số 1586/HQHCM-TXNK ngày 18/6/2018 để Vụ Chính sách thuế chủ trì xử lý.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp trong công tác của Quý Vụ./.

4191/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu
17/07/2018
17/07/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái