CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tổng hợp những kho, cảng đã triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM)

⇒ Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho CFS cảng Vict

⇒ Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho ngoại quan WE41, kho ngoại quan VACS và kho ngoại quan TCS

⇒ Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng Dầu thực vật (Navioil 2) và Kho ngoại quan cảng Lotus

⇒ Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại Kho Ngoại quan Ryobi và Kho Ngoại quan Transimex

⇒ Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho ngoại quan Bình Minh và kho ngoại quan SG Sagawa

⇒ Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho ngoại quan Cát Lái, kho ngoại quan TTP và kho ngoại quan Đông Tây

⇒ Thông báo v/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại Kho Ngoại quan Tân Thuận và Kho Ngoại quan Tân Tạo

⇒ Thông báo v/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho Ngoại quan cảng Sài Gòn - Hiệp Phước và Kho Ngoại quan cảng Sài Gòn

⇒ Thông báo v/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại cảng Sài Gòn - Hiệp Phước và cảng Tân Cảng - Hiệp Phước

 V/v khai số quản lý hàng hóa

 V/v khai báo số quản lý hàng hóa XK, NK

⇒ Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại kho CFS Tanamexco và kho CFS Phước Long 3

⇒ Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho CFS Tân Cảng - Hiệp Lực

Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho CFS Tân Cảng - Phú Hữu

⇒ Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho CFS SG SAGAWA (tên cũ SAGAWA EXPRESS VN)

⇒ Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung Tân Cảng - Hiệp Lực

⇒ Thông báo về việc gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan

⇒ Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng ICD Transimex, ICD Phúc Long, ICD Sotrans

⇒ V/v gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan qua Hệ thống

⇒ Hướng dẫn về việc gửi hồ sơ điện tử đính kèm tờ khai hải quan

⇒ Thông báo về việc cấp mã địa điểm CFS trong cảng Tân Cảng - Cát Lái

⇒ Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại cảng ICD Phước Long 3

⇒ Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý Hải quan tự động tại cảng Cát Lái

⇒ Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại cảng Container Trung Tâm Sài Gòn (cảng SPCT)

⇒ Tài liệu hội nghị doanh nghiệp kho, bãi, cảng ngày 27/8/2018

 Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tổ chức triển khai Hệ thống quản lý tự động tại cảng biển (VASSCM)

⇒ Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý Hải quan tự động (VASSCM) tại cảng Tân Thuận

Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý Hải quan tự động (VASSCM) tại cảng Tân Cảng - Cát Lái

Tài liệu tập huấn ngày 26/7/2018

Một số lưu ý trong quá trình triển khai Kế hoạch 4098/KH-TCHQ

⇒ Thông báo V/v thực hiện Quyết định số 2722/QĐ-BTC

Quyết định 2722/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 

 Về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 2722/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thí điểm hệ thống “Quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng biển, cảng hàng không”

⇒ Tài liệu đề án giám sát quản lý

Tài liệu một cửa hàng không

Quyết định 2061 về việc áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Công văn 7965/TCHQ-VP về việc đặt tên cho hệ thống CNTT

 Về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 2722/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thí điểm hệ thống “Quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng biển, cảng hàng không”