CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

     Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

     Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

    Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

      Căn cứ Quyết định số 3252/QĐ-TCHQ ngày 23/10/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

     Căn cứ Quyết định số 2759/QĐ-TCHQ ngày 30/09/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

     Xem xét hồ sơ gửi kèm công văn số 01/2019 ngày 03/10/2019 về việc đề nghị tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty cổ phần Đầu tư Minh Tâm;

     Kết quả kiểm tra điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Tâm;

     Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với: Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Tâm;

Mã số thuế: 0308198296;

Địa chỉ: 66 Nguyễn Chí Thanh, phường 16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0308198296 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/04/2009.

Đủ điều kiện tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Tâm có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan và Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Minh Tâm, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

3861/QÐ-TCHQ
Về việc tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
31/12/2019
31/12/2019
Còn hiệu lực
Quyết định
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại
Tổng Cục Hải quan
Mai Xuân Thành