CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

     Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

     Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

    Căn cứ Quyết định số 2305/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

    Xét báo cáo duy trì điều kiện đại lý làm thủ tục hải quan tại công văn số 20191130TCHQ ngày 30/11/2019 của Công ty TNHH KAIHOM Logistics Việt Nam;

     Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với:

- Vũ Mạnh Hùng Cường; Sinh ngày: 05/3/1980; Mã số: 015080000023

Là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH KAIHOM Logistics Việt Nam;

Mã số thuế: 0315414004;

Địa chỉ: Phòng 19-3 tòa nhà Flemington Tower, số 182, đường Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh;

Lý do thu hồi: ông Vũ Mạnh Hùng Cường đã nghỉ việc tại Công ty TNHH KAIHOM Logistics Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH KAIHOM Logistics Việt Nam có trách nhiệm hoàn trả thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của ông Vũ Mạnh Hùng Cường về Tổng cục Hải quan (Địa chỉ: Lô E3 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận cầu Giấy, thành phố Hà Nội) trước ngày 15/01/2019.

Điều 3. Các ông (bà) đại diện theo pháp luật của Công Công ty TNHH KAIHOM Logistics Việt Nam, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

3793/QÐ-TCHQ
Về việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
31/12/2019
31/12/2019
Còn hiệu lực
Quyết định
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại
Tổng Cục Hải quan
Âu Anh Tuấn