CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

     Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

     Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

    Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

      Căn cứ Quyết định số 1034/QĐ-TCHQ ngày 05/04/2018 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

       Kết quả kiểm tra điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty cổ phần Harbour Logistics;

       Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với ông:

- Nguyễn Văn Lực, mã số: 201527458 cấp ngày 05/04/2018.

Là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty cổ phần Harbour Logistics;

Mã số thuế: 0314400753;

Địa chỉ: số 169 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;

Lý do thu hồi: ông Nguyễn Văn Lực chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty Cổ phần Harbour Logistics.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Harbour Logistics, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

3715/QÐ-TCHQ
Về việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
26/12/2019
26/12/2019
Còn hiệu lực
Quyết định
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại
Tổng Cục Hải quan
Âu Anh Tuấn