CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

     Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

     Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

    Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

     Căn cứ Quyết định số 3015/QĐ-TCHQ ngày 07/10/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

    Xét đề nghị thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan tại công văn ngày 11/11/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Thương mại Nhà Bè;

    Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với ông:

      Nguyễn Văn Ưa; Sinh ngày: 15/4/1992; Mã số: 381642997.

     Là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Thương mại Nhà Bè;

Mã số thuế: 3700574051;

Địa chỉ: số 04 đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Lý do thu hồi: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Thương mại Nhà Bè đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Văn Ưa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Thương mại Nhà Bè có trách nhiệm hoàn trả thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của ông Nguyễn Văn Ưa về Tổng cục Hải quan (Địa chỉ: Lô E3 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận cầu Giấy, thành phố Hà Nội) trước ngày 29/11/2019.

Điều 3. Các ông (bà) đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Thương mại Nhà Bè, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

3412/QÐ-TCHQ
Về việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
19/11/2019
19/11/2019
Còn hiệu lực
Quyết định
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại
Tổng Cục Hải quan
Mai Xuân Thành