CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

 

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 1299/HQHCM-TXNK ngày 15/5/2018 cùa Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc chính sách thuế hàng SXXK. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa theo loại hình sản xuất xuất khẩu nhưng không thực hiện toàn bộ các công đoạn sản xuất.

Ngày 14/5/2018, Cục Thuế xuất nhập khẩu đã có công văn số 2405/TXNK-CST trả lời Cục Hải quan TP. Hồ Chi Minh. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu nội dung công văn số 2405/TXNK-CST để thực hiện.

2. Quyết toán trong trường hợp xuất khẩu ủy thác.

Căn cứ quy đinh tại Điều 155, khoản 1 Điều 162, khoản 1, khoản 4 Điều 163, Điều 164, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 7 Điều 165 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 về quyền, nghĩa vụ của bên nhận ủy thác.

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 5 Điều 60 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu phải thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu với cơ quan hải quan; thực hiện báo cáo quyết toán việc quản lý, sử dụng nguyên liêu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì trước khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng nguyên liệu, vật tư đầu tiên để thực hiện gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, tổ chức, cá nhân thông báo cơ sở sản xuất cho cơ quan hải quan;

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì trường hợp tổ chức, cá nhân chưa thực hiện cung cấp thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 60 với cơ quan hải quan thì định kỳ báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hoá xuất khẩu với cơ quan hải quan theo năm tài chính. Tổ chức, cá nhân nộp báo cáo quyết toán chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc trước khi thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư cho Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất. 

Căn cứ các quy định về ủy thác mua bán hàng hóa trong Luật Thương mại số 36/2005/QH11 và các quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu thì trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, có tổ chức hoạt động sản xuất để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (gọi tắt là tổ chức, cá nhân ủy thác) ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác (gọi tắt là tổ chức, cá nhân nhân ủy thác) nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuẩt hàng hóa xuất khẩu hoặc ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác xuất khẩu sản phẩm do chính tổ chức, cá nhân ủy thác sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thì tổ chức, cá nhân ủy thác có trách nhiệm thưc hiện thông báo cơ sở sản xuất, nộp báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 56, Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 đươc sửa đổi bổ sung tại khoản 36, khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Việc kiểm tra cơ sở sản xuất phải được cơ quan hải quan thực hiện đối với tổ chức, cá nhân ủy thác.

Thủ tục thông báo cơ sở sản xuất, nộp báo cảo quyết toán thực hiện theo quy định tại Điều 56, Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 36, khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

3265/TXNK-CST
V/v hàng nhập SXXK
20/06/2018
20/06/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Cục Thuế Xuất Nhập khẩu
Nguyễn Ngọc Hưng