CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

 

Tổng cục hải quan nhận được công văn số 1145/HQLC-KTSTQ, công văn số 1932/HQLC-KTSTQ của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về vướng mắc xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng quặng sắt xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 86 Luật Hải quan, Điều 20 Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F) được xác định theo các phương pháp sau:

Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất được xác định trên cơ sở giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại và các chứng từ liên quan phù hợp với hàng hoá thực xuất khẩu.

Căn cứ theo quy định, cơ quan hải quan kiểm tra trị giá khai báo của Doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện các khoản chi phí liên quan đến hàng hóa xuất khẩu tính đến cửa khẩu xuất nhưng chưa tính vào trị giá hải quan thì thực hiện xử lý theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế và khoản 3 Điều 33 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Điều 25, Điều 142, Điều 143 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, công văn số 905/TCHQ-TXNK ngày 17/02/2017 và các công văn hướng dẫn về trị giá của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai căn cứ vào quy định nêu trên, đối chiếu với hồ sơ thực tế hàng hóa để xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết và thực hiện./.

322/TCHQ-TXNK
V/v trị giá hải quan
18/01/2018
18/01/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Hoàng Tuấn