CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ THÍ ĐIỂM HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2019

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 06 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BCT ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng đấu giá và Tổ giúp việc Hội đồng đấu giá

1. Thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 (sau đây gọi là Hội đồng đấu giá) gồm các ông (bà) sau đây:

- Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Bộ Công Thương;

- Ủy viên Hội đồng: Đại diện các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Các Ủy viên khác theo yêu cầu của từng trường hợp cụ thể và do Chủ tịch Hội đồng mời.

Danh sách thành viên Hội đồng đấu giá được nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.

2. Thành lập Tổ giúp việc Hội đồng đấu giá gồm công chức của các cơ quan thành viên trong Hội đồng.

Danh sách thành viên Tổ giúp việc được nêu tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trách nhiệm của Hội đồng đấu giá

1. Ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019;

2. Tổ chức định giá và bán đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo quy định của pháp luật;

3. Giám sát, quản lý và thực hiện việc phát hành “Hồ sơ tham dự đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019”;

4. Kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá;

5. Lập biên bản và công bố kết quả bán đấu giá;

6. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền kết quả thực hiện bán đấu giá;

7. Nộp ngân sách nhà nước số tiền thu được từ việc bán đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019, sau khi trừ đi các chi phí có liên quan.

Điều 3. Cơ chế và kinh phí hoạt động

1. Các thành viên Hội đồng đấu giá làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo và phân công của Chủ tịch Hội đồng đấu giá.

2. Hội đồng đấu giá sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Công Thương để hoạt động.

3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng đấu giá được trích từ số tiền thu được từ việc bán đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chủ tịch Hội đồng đấu giá, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các Ông/Bà có tên trong danh sách tại Phụ lục 1,2 kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

3132/QÐ-BCT
Quyết định về việc thành lập hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019
15/10/2019
15/10/2019
Còn hiệu lực
Quyết định
Chính sách hạn ngạch thuế quan
Bộ Công Thương
Trần Tuấn Anh