CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:

-       Các chi cục hải quan trực thuộc Cục Hải quan TPHCM;

-       Phòng Công nghệ Thông tin.

Ngày 26/10/2018, Tổng cục Hải quan có công văn số 6312/TCHQ-GSQL về việc khai báo số quản lý hàng hóa XK, NK, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị các chi cục thực hiện như sau:

1.    Phổ biến cho cán bộ công chức hải quan trong chi cục biết, thực hiện, đặc biệt là công chức hải quan thuộc Đội thủ tục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Đội Giám sát hải quan.

2.    Niêm yết công khai công văn trên, kèm theo các biểu mẫu hướng dẫn tại nơi làm thủ tục hải quan của Chi cục để doanh nghiệp biết thực hiện.

3.    Trong quá trình thực hiện, Chi cục có trách nhiệm hướng dẫn người khai hải quan khai báo đúng số quản lý hàng hóa XK, NK theo công văn trên; nghiêm cấm các trường hợp công chức gây khó khăn, phiền hà doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hải quan và thực hiện công tác giám sát hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan.

4.    Đề nghị Phòng Công nghệ Thông tin phối hợp với các công ty phần mềm để kiểm tra lại việc khai báo của người khai hải quan và phần mềm khai báo hiện tại. Trường hợp phần mềm tự động ghép số vận đơn và ngày vận đơn không đúng quy định (theo Quyết định 2722/QĐ-BTC trước đây) thì có văn bản báo cáo Tổng cục Hải quan hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh phần mềm điều chỉnh đúng theo quy định.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị các chi cục nghiêm túc triển khai thực hiện công văn trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Lãnh đạo Cục thông qua Phòng Giám sát quản lý để có hướng dẫn./.

3132/HQHCM-GSQL
V/v khai số quản lý hàng hóa
31/10/2018
31/10/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Cục Hải quan Tp.HCM
Nguyễn Hữu Nghiệp