CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng

(Địa chỉ: Y10 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, TP.HCM).

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được công văn số 01-2021 ngày 27/01/2021 của Công ty TNHH Đại Dương Ý Tương về việc nhập khẩu Hạt chia từ Bolivia dùnệ làm thực phẩm. Liên quan đến vấn đề nêu tại công văn, Cục Hải quan TP. Ho Chí Minh có ý kiến như sau:

  1. Về chính sách nhập khấu:

Trường hợp hàng hóa là Sản phẩm thực vật dùng làm thực phẩm nhập khấu thì thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 cua Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Ngày 05/4/2018, Cục Bảo vệ'thực vật có công văn số 906/BVTV- ATTPMT về việc thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Theo đó, Danh sách quốc gia vùng lãnh thổ và tổ chức cá nhân được xuất khẩu các sản phâm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam được cập nhật và đăng tải trên website www.ppd.gov.vn của Cục Bảo vệ thực vật.

Trường hợp hàng hóa là Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn thì thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 19 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

  1. Về mã số HS:

Căn cứ quy định tại điều 26 Luật Hải quan; khoản 2, điều 16 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân ioại hàng hóa, phân tích đê kiêm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2017/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ nội dung Nhóm 12.07: “Quả vầ hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh"

Tham khảo nội dung chú giải chi tiết tổng quát HS 2017 Chương 12:

“Nhóm 12.01 đến 12.07 gồm các loại hạt và quả dùng cho quả trình chiết xuất (bằng áp lực hoặc bằng dung môi) dầu và mỡ dùng cho cóng nghiệp hoặc thực phẩm, dù chúng dùng cho mục đích này, cho việc làm giông hoặc cho cảc mục đích khác...

Các loại hạt và quả của nhóm này có thê còn nguyên hạt, được nghiền vụn, xay hay bỏ vỏ. Ngoài ra, các loại hạt và quả nhóm này có thể bị xử lý nhiệt để bảo quản tốt hơn (ví dụ, bằng cách khử hoạt tính enzyme liplytic và loại bỏ một phần độ ấm), đế khử vị đắng, để khử cảc yếu tố kháng dinh dưỡng hoặc dễ dàng sử dụng chúng. Tuy nhiên, quá trình xử lý chi được áp dụng với điều kiện việc xứ l này không làm thay đổi đặc tính tự nhiên đặc trưng của hạt và quả và không chế biến chúng theo mục đích riêng thay vì mục đích chung"

Tham khảo công văn số 2679/TCHQ-TXNK ngày 21/04/2017 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng “Hạt chia, chưa qua chế biến

Căn cứ theo các quy định về phân loại hàng hỏa nêu trên, trường hợp có cơ sở xác định mặt hàng “Hạt chia” là loại hạt có chứa dầu, ở dạng hạt, chưa qua chế biến phù hợp thuộc nhóm 12.07, phân nhóm 1207.99    -        Loại  khác  ”,

mã số 1207.99.90 “— Loại khác

(Đính kèm công văn số  2679/TCHQ-TXNK ngày 21/04/2017 của Tổng cục Hải quan)

Đề nghị Qúi Công ty nghiên cứu hướng dẫn nêu trên để thực hiện.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Qúi Công ty được biết.

Trân trọng./

303/HQHCM-GSQL
V/v nhập khẩu Hạt chia từ Bolivia
04/02/2021
04/02/2021
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại,Chính sách hàng chuyên ngành,Xuất xứ hàng hóa (C/O),Phân tích phân loại
Cục Hải quan Tp.HCM
Lê Xuân Mỹ