CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

     Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

     Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

    Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

      Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 1911/CVTĐ2019 ngày 18/11/2019 của Công ty cổ phần Tốc Độ.

      Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận:

Công ty cổ phần Tốc Độ;

Mã số thuế: 0303108080;

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Đinh Lễ, số 01 Đinh Lễ, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0303108080 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10/11/2003, đăng ký thay đổi ngày 15/11/2019.

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Công ty cổ phần Tốc Độ có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/04/2019 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Tốc Độ, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

27/QÐ-TCHQ
Về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
06/01/2020
06/01/2020
Còn hiệu lực
Quyết định
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại
Tổng Cục Hải quan
Mai Xuân Thành