CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: CÔNG TY TNHH TM XD DIỆU LONG.

(Địa chỉ: 906 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP.HCM)

Phúc đáp công văn số CVHQ02-01/DL-2021 đến ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Doanh nghiệp về vướng mắc trong quá trình thực hiện Hiệp định Thương mại tự do EVFTA, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Về điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA, Khoản 3, Điều 5, Nghị định 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 ban hành Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 - 2022 quy định như sau:

“Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA phải đảp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;
  2. Được nhập khẩu vào Việt Nam từ:
  • Lãnh thổ thành viên Liên minh châu Ẩu quy định tại Phụ ỉục III ban hành kèm theo Nghị định này;
  • Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-ỉen;
  • Công quốc An-đô-ra; Cộng hòa San Ma-ri-nô; và
  • Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hoá nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước).
  1. Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất x hàng hóa theo quy định của Hiệp định EVFTA.

Về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định VFTA, Khoản 1 Điều 19 Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 hưóng dẫn Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu quy định như sau:

1. Hàng hóa có xuất xứ Liên minh châu Ẩu nhập khẩu vào Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA khi nộp một trong những chứng từ chứng nhận xuất xứ sau:

  1. C/O được phát hành theo quy định từ Điều 20 đến Điều 23 Thông tư

này.

  1. Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ theo quy định tại Điều 24 Thông tư này do nhà xuất khẩu đủ điều kiện theo quy định của Liên mình châu Âu phát hành đối vởi lô hàng có trị giả bất kỳ hoặc nhà xuất khẩu bất kỳ phát hành đối với lô hàng không quả 6.000 EUR (sáu ngàn ơ-rô).
  2. Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phát hành bởi nhà xuất khấu đăng kỷ tại cơ sở dữ liệu điện tử phù hợp quy định của Liên minh châu Ẩu và đã được thông bảo với Việt Nam. Thông bảo cỏ thế gồm quy định Liên minh châu Ẩu ngừng áp dụng điểm a và điếm b khoản này. ”

Ngày 21/8/2020, Tổng cục Hải quan có công văn số 5575/TCHQ-GSQL triển khai nội đung công vãn số 6123/BCT-XNK ngày 18/8/2020 của Bộ Công Thương về việc thực hiện thông báo chính thức của EC tại công thư số Ares(2020) 1982973: Liên minh Châu Âu sẽ áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ theo quy định tại khoản l(c), Điều 15. Nghị định thư 1 của Hiệp định EVFTA, cụ thể là tự chứng nhận xuất xứ theo hệ thống REX (Registered Exporter System). Quy định này được hướng dẫn tại khoản 1 (c), Điều 19, Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA. EU đồng thời thông báo không áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ được quy định tạỉ khoản 1 (a) và khoản 1 (b), Điều 15, Nghị định thư 1 của Hiệp định EVFTA (được hướng dẫn tạỉ khoản 1 (a) và khoản 1 (b), Điều 19. Thông tư số 11/2020/TT-BCT).

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp xuất trình chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu EUR.1 quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 19 Thông tư 11/2020/TT-BCT

ngày 15/6/2020 là chưa đủ điều kiện để được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA theo thông báo chính thức của Liên minh Châu Âu.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết và thực hiện.

Trân trọng./.

 

269/HQHCM-GSQL
V/v Trả lời công vàn số CVHQ02-01/DL-2021 về chứng nhận xuất xứ EVFTA
01/02/2021
01/02/2021
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại,Xuất xứ hàng hóa (C/O)
Cục Hải quan Tp.HCM
Lê Xuân Mỹ