CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

                                                           Kính gửi: 

                                                                          - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

                                                                          (Đ/c: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội)

                                                                          - Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo;

                                                                          (Đ/c: 62 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh)

                                                                          - Hiệp hội Lương thực Việt Nam;

                                                                          - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

     Về thực hiện đăng ký xuất khẩu gạo trong tháng 4/2020, Tổng cục Hải quan xin thông báo một số nội dung sau:

    1. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 2916/BCT- XNK ngày 24/4/2020 trả lời công văn số 5005/BTC-TCHQ ngày 23/4/2020 của Bộ Tài chính về việc xử lý đối với các lô hàng gạo đã đưa vào cửa khẩu quốc tế, cảng biển quốc tế trước ngày 24/3/2020 nhưng chưa được đăng ký tờ khai hải quan theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 163/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 21/4/2020, Tổng cục Hải quan triển khai thực hiện như sau:

    Tổng cục Hải quan đã thiết lập trên Hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan từ 00h00' ngày 25/4/2020 đến hết ngày 30/4/2020 đối với các lô hàng gạo đã đưa vào cửa khẩu quốc tế, cảng biển quốc tế trước ngày 24/3/2020 nhưng chưa được đăng ký tờ khai hải quan (chi tiết tại Phụ lục kèm theo công văn này).

    Các doanh nghiệp thuộc danh sách chi tiết tại Phụ lục thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan với số lượng gạo đăng ký trên tờ khai hải quan không được vượt quá số lượng gạo thực tế đã đưa vào cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế có văn bản xác nhận của doanh nghiệp kinh doanh cảng trong đó nêu rõ số lượng gạo đã đưa vào trước ngày 24/03/2020, còn lưu giữ tại cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế, Chi cục Hải quan xác nhận và lưu hồ sơ hải quan.

    Trường hợp các doanh nghiệp có lô hàng gạo đang lưu giữ tại các cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế từ trước ngày 24/3/2020 nhưng chưa được tổng hợp trong danh sách tại Phụ lục kèm theo công văn này thì gửi thông tin chi tiết về Tổng cục Hải quan kèm xác nhận của cơ quan hải quan, doanh nghiệp kinh doanh cảng để được cập nhật vào hệ thống.

    2. Đối với các tờ khai hải quan đã được đăng ký (theo danh sách đã công bố trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan) trong hạn ngạch 400.000 tấn nhưng quá 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, doanh nghiệp không xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra, Cục Hải quan các tỉnh thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thực hiện hủy tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC và báo cáo về Tổng cục Hải quan trước 09h00 ngày 27/4/2020.

    Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp đến thời điểm nêu trên, Tổng cục Hải quan không nhận được báo cáo các tờ khai hủy trên hệ thống.

    Trên cơ sở số lượng hàng hóa của tờ khai hủy, Tổng cục Hải quan sẽ hồi lại hạn ngạch xuất khẩu trong tháng 4/2020, thông báo công khai trên cổng Thông tin điện tử hải quan và thiết lập trên Hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp tiếp tục đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu từ 0h00' ngày 28/4/2020 theo các nguyên tắc quản lý hạn ngạch quy định tại Điều 2 Quyết định 1106/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

    Nhận được văn bản này, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo đến các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn để thực hiện.

    Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./.

 

2638/TCHQ-GSQL
V/v đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo
24/04/2020
24/04/2020
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất khẩu thương mại,Chính sách hàng chuyên ngành,Chính sách hạn ngạch thuế quan
Tổng Cục Hải quan
Mai Xuân Thành