CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Final Vina.
(Đ/c: Nhà xưởng CN03-5, Lô đất CN03, KCN Bình Xuyên II, Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc)

 

Ngày 27/4/2018 Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1004/2018/FinalVina ngày 10/4/2018 của Công ty TNHH Final Vina (FV) vướng mắc về việc khai sai mã loại hình nhập khẩu. Nội dung vướng mắc nêu tại cộng văn số 1004/2018/FinalVina tương tự công văn số 703/2018/Finalvina ngày 07/3/2018 và đã được Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trả lời tại công văn số số 958/GSQL-GQ1 ngày 03/4/2018, cụ thể như sau:

- Nội dung “chuyển đổi 2 tờ khai đã nhập khẩu thành loại hình G12 cho đúng hợp đồng thuê máy móc thiết bị”: đã được hướng dẫn cụ thể tại điểm 1 công văn số 958/GSQL-GQ1, theo đó, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 20 và điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì chỉ tiêu “mã loại hình” không được phép khai bổ sung. Hai tờ khai nhập khẩu của Công ty FV (101741241561 ngày 01/12/2017 và 101741227562 ngày 01/12/2017) đã được thông quan và hàng hóa đã được xác nhận qua khu vực giám sát hải quan nên không thể thực hiện hủy 02 tờ khai này để đăng ký 02 tờ khai mới cho loại hình G12 (tạm nhập máy móc, thiết bị phục vụ dự án có thời hạn);

- Nội dung “hướng dẫn thủ tục để công ty và Cục Hải quan TP Hà Nội, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc làm thủ tục tái xuất khi hết thời hạn hợp đồng” đã được hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 958/GSQL-GQ1, cụ thể: Công ty FV là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, theo đó thực hiện thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu theo quyền đáp ứng quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013. Trường hợp công ty FV được tái xuất hàng hóa đã nhập khẩu sang nước thứ ba thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, mã loại hình sử dụng là B13 - xuất khẩu hàng đã nhập khẩu theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan;

- Nội dung “xem xét, hướng dẫn xử lý số tiền thuế nhập khẩu và GTGT khi chúng tôi hoàn thành thủ tục tái xuất”, đã được hướng dẫn cụ thể tại điểm 2 công văn số 958/GSQL-GQ1, theo đó, trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT cho hàng hóa nhập khẩu nhưng sau đó phải tái xuất ra nước ngoài thì được xem xét hoàn lại số tiền thuế nhập khẩu, thuế GTGT đã nộp nếu hàng hóa này chưa qua sử dụng, gia công, chế biến tại Việt Nam;

- Đối với hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 958/GSQL-GQ1 liên quan đến việc tái xuất hàng hóa đã nhập khẩu sang nước thứ ba, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn thủ tục hải quan để Công ty FV có thể thực hiện tái xuất máy móc, thiết bị khi hết thời hạn hợp đồng theo như kiến nghị nêu tại công văn số 703/2018/FinalVina, không yêu cầu Công ty FV phải thực hiện phương án tái xuất ngay - “làm gián đoạn hoạt động sản xuất, ảnh hưởng đến việc làm của người lao động” như trình bày của Công ty FV tại công văn số 1004/2018/FinalVina;

- Liên quan đến trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, trường hợp xác định máy móc, thiết bị nhập khẩu là hàng đi thuê, đề nghị Công ty FV nghiên cứu quy định tại khoản 9 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định trị giá hải quan và tiến hành sửa đổi, bổ sung thông tin khai báo trên tờ khai (nếu cần thiết).

Như vậy, các vướng mắc của Công ty FV đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn đầy đủ, cụ thể tại công văn số 958/GSQL-GQ1 ngày 03/4/2018. Đề nghị Công ty FV nghiên cứu kỹ công văn số 958/GSQL-GQ1 nêu trên để thực hiện, trường hợp vướng mắc, liên hệ Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Final Vina được biết./.

2602/TCHQ-GSQL
V/v khai sai mã loại hình
14/05/2018
14/05/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Vũ Ngọc Anh