CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Solomon International.

Địa chỉ số 653 - đường Phan Văn Trị, Phường 7 - Quận Gò vấp

 

     Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được đề nghị thực hiện thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty qua dịch vụ công trực tuyến (mã hồ sơ 02ZZ20121), qua kiểm tra hồ sơ của Công ty và các quy định hiện hành, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

     Việc Công ty đề nghị đề nghị thực hiện thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Công ty đề nghị thực hiện tham vấn giá một lần sử dụng cho nhiều lần đối với Tờ khai hải quan số 103491201811/A11 ngày 24/8/2020 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Cảng SG Khu vực 1, qua kiểm tra trên hệ thống thì tờ khai này Chi cục Hải quan chưa thực hiện tham vấn, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau:

     - Trường hợp Công ty đề nghị thực hiện thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (theo như loại hình thủ tục Công ty lựa chọn trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến): hiện tại theo quy định của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, việc tham vấn giá tính thuế được thực hiện trực tiếp tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký Tờ khai hải quan, đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để thực hiện quyền tham vấn theo qui định pháp luật nếu Chi cục Hải quan có nghi vấn giá tính thuế và yêu cầu tham vấn.

    Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chỉ thực hiện xem xét và ban hành Thông báo giá tính thuế một lần, sử dụng cho nhiều lần tiếp theo cho lô hàng cụ thể đã được tham vấn theo qui trình áp dụng Đề án thí điểm tham vấn giá 1 lần ban hành tại Quyết định số 1304/QĐ-TCHQ ngày 29/4/2020 của Tổng cục Hải quan trên cơ sở hồ sơ tham vấn do Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện.

    Trường hợp Công ty đề nghị thực hiện thủ tục tham vấn 1 lần: căn cứ hướng dẫn tại Đề án ban hành kèm theo Quyết định 1304/QĐ-TCHQ ngày 29/4/2020 của Tổng cục Hải quan, Công ty cần thực hiện:

    + Tham vấn tại Chi cục Hải quan/ Cục Hải quan (theo thẩm quyền phân cấp tham vấn của mỗi đơn vị hải quan), có kết quả tham vấn là Thông báo trị giá hải quan.

     + Trên cơ sở kết quả đã tham vấn này, nếu Công ty muốn được sử dụng kết quả sau khi tham vấn (Thông báo trị giá hải quan) cho các lần nhập khẩu tiếp theo bằng cách đăng nhập Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn, chọn 1 trong 2 thủ tục:

    (1) Thủ tục đăng ký áp dụng Thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần - cấp Cục Hải quan tỉnh, thành phố áp dụng trong phạm vi Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

     (2) Thủ tục đăng ký áp dụng Thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần - cấp Tổng cục Hải quan xử lý áp dụng trong phạm vi toàn quốc;

     Lưu ý: Việc đề nghị của Doanh nghiệp phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông quan lô hàng đã thực hiện tham vấn và có kết quả Thông báo xác định trị giá tính thuế do Chi cục Hải quan ban hành.

     Ví dụ: Tờ khai hải quan số 103491201811/A11 ngày 24/8/2020 đã được Chi cục Hải quan tham vấn và có Thông báo xác định trị giá tính thuế thì trong 30 ngày (kể từ ngày thông quan) Doanh nghiệp phải đăng ký trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến (hoặc gửi công văn) để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh xem xét ban hành Thông báo tham vân một lần, sử dụng kết quả nhiều lần.

    Trên cơ sở đề nghị của Công ty, cơ quan hải quan sẽ xem xét các điều kiện để ban hành 1 trong 2 Thông báo sau đây:

    Thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần/hoặc     

    Thông báo từ chối ban hành Thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần.

    Trường hợp ban hành Thông báo từ chối, lần tham vấn cho lô hàng tiếp theo, nếu Công ty vẫn muốn thực hiện thủ tục tham vấn 1 lần thì việc tham vấn được Chi cục Hải quan chuyển hồ sơ lên cấp Cục Hải quan tỉnh, thành phố để tổ chức tham vấn và ban hành Thông báo kết quả 1 lần, sử dụng nhiều lần tiếp theo (nếu thỏa mãn các điều kiện).

    Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Quý công ty được biết để thực hiện. Trong trường hợp này do chưa đúng quy định nên Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh không có căn cứ để giải quyết cho công ty./.

 

2595/HQHCM-TXNK
Về việc thủ tục tham vấn giá 1 lần, sử dụng kết quả nhiều lần tiếp theo
08/09/2020
08/09/2020
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại,Chính sách hạn ngạch thuế quan
Cục Hải quan Tp.HCM
Nguyễn Quốc Toản