CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty cổ phần Nền Tảng.

(Địa chỉ: 61/11, đường Cô Giang, phường cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM)

    Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh nhận được công văn số GRT/01/2020/CV- HCNS ngày 19/8/2020 của Quý Công ty đề nghị miễn thuế đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng. Căn cứ các quy định hiện hành về miễn thuế, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

    1. Miễn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật như sau:

    -  Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định các trường hợp miễn thuế.

    -  Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định về miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng.

   -  Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định về hồ sơ, thủ tục miễn thuế khi làm thủ tục hải quan.

     2. Việc Quý Công ty đề nghị áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% đối với hàng hóa nhập khẩu không được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và không thuộc thẩm quyền xem xét của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

    Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu và thực hiện theo các quy định nêu trên. Trong trường hợp cần thiết, Quý Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn giải quyết./.

 

2539/HQHCM-TXNK
V/v miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng
03/09/2020
03/09/2020
Còn hiệu lực
Công văn
Chính sách hạn ngạch thuế quan
Cục Hải quan Tp.HCM
Nguyễn Quốc Toản