CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

     Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

     Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

    Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

      Căn cứ Quyết định số 1944/QĐ-TCHQ ngày 08/6/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

     Căn cứ Quyết định số 3713/QĐ-TCHQ ngày 26/12/2019 của Tổng cục trưởng Tống cục hải quan về việc ủy quyền ký quyết định thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan và quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

     Xét đề nghị thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan tại công văn số 2019-01/FMVN ngày 13/11/2019 của Công ty TNHH FM Global Logistics;

     Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với:

Nguyễn Thị Lê Ly; Sinh ngày: 18/9/1994; Mã số 215328470.

Là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH FM Global Logistics;

Mã số thuế: 0309798289;

Địa chỉ: 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Lý do thu hồi: bà Nguyễn Thị Lê Ly đã nghỉ việc tại Công ty TNHH FM Global Logistics.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH FM Global Logistics có trách nhiệm hoàn trả thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của bà Nguyễn Thị Lê Ly về Tổng cục Hải quan (Địa chỉ: Lô E3 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận cầu Giấy, thành phố Hà Nội) trước ngày 21/02/2020.

Điều 3. Các ông (bà) đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH FM Global Logistics, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

233/QÐ-TCHQ
Về việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
10/02/2020
10/02/2020
Còn hiệu lực
Quyết định
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại
Tổng Cục Hải quan
Âu Anh Tuấn