CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Tân Bình.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 02/11/2017 của Công ty TNHH Tân Bình phản ánh vướng mắc về việc chính sách thuế đối với tàu biển nhập khẩu, nhiên liệu chứa trong tàu biển nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 15/3/2018, Tổng cục Hải quan đã tổ chức họp với Công ty TNHH Tân Bình. Tại cuộc họp, Tổng cục Hải quan đã giải thích chính sách thuế, các khoản phải cộng vào trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

1. Về chính sách thuế đối với tàu biển nhập khẩu, lượng nhiên liệu chứa trong tàu biển nhập khẩu vào Việt Nam.

Căn cứ quy định Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Điều 2), Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (Điều 2, Điều 3), Luật thuế bảo vệ môi trường (Điều 3, Điều 4), Luật thuế giá trị gia tăng (Điều 3, Điều 5), Luật Biên giới quốc gia (Điều 1) thì tất cả hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế khi nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam đều phải kê khai, nộp thuế ở khâu nhập khẩu.

Do đó, trường hợp của Công ty TNHH Tân Bình ngoài việc kê khai, nộp thuế đối với tàu biển nhập khẩu vào Việt Nam, doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế đối với lượng nhiên liệu chứa trong tàu nhập khẩu.

Ngoài ra, tại cuộc họp Công ty TNHH có phản ánh về việc thu thuế đối với trường hợp doanh nghiệp nhập cảnh tàu biển vào Việt Nam chuyển kinh doanh tiêu thụ nội địa lượng nhiên liệu chứa trong tàu sau đó xuất cảnh. Về vấn đề Công ty TNHH Tân Bình nêu, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát đối với các trường hợp nêu trên. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp chuyển tiêu thụ nội địa lượng nhiên liệu chứa trong tàu biển nhập cảnh tại Việt Nam nhưng không khai báo với cơ quan hải quan thì cơ quan hải quan thực hiện truy thu thuế đối với lượng nhiên liệu tiêu thụ trong nội địa và xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về hải quan.

2. Về kết luận kiểm tra sau thông quan về các khoản phải cộng vào trị giá tính thuế.

Căn cứ quy định tại Điều 20 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 25/01/2015 của Chính phủ thì trị giá hải quan hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên.

Căn quy định tại Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá giao dịch là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này.

Căn cứ các quy định nêu trên trị giá hải quan hàng nhập khẩu là giá ghi trên hóa đơn thương mại và các khoản phải trả cho người bán nhưng chưa được tính vào hóa đơn thương mại và chi phí vận chuyển. Đối với tàu biển nhập khẩu tự hành về Việt Nam thì toàn bộ các chi phí để đưa con tàu từ cửa khẩu xuất về cửa khẩu nhập đầu tiên chính là chi phí vận hành do đó phải cộng vào trị giá tính thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Tân Bình biết và thực hiện./.

2172/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu
23/04/2018
23/04/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Lưu Mạnh Tưởng