CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Vận tải xăng dầu Nam Phát Đạt.
(Đ/c: 79 Bis Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM)

 

Trả lời công văn số 45/2018/CV-NPD ngày 26/11/2018 của Công ty TNHH Vận tải xăng dầu Nam Phát Đạt (Công ty) về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hồ sơ hải quan và thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất.

Thực hiện theo quy định tại Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018).

2. Về mã số và chính sách thuế

2.1. Về mã số hàng hóa:

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, tàu chở dầu/hóa chất nêu tại công văn 45/2018/CV-NPD nêu trên thuộc mã số 8901.20.70 có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ là 2%.

2.2 Về các loại thuế phải nộp khi làm thủ tục tạm nhập tái xuất khi được thuê trần của nước ngoài:

2.2.1. Thuế nhập khẩu:

Căn cứ điểm a khoản 9 Điều 16, điểm đ khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và khoản 9 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty tạm nhập tái xuất tàu chở dầu/hóa chất theo trình bày tại công văn số 45/2018/CV-NPD nêu trên phải nộp thuế nhập khẩu theo giá đi thuê.

2.2.2.  Thuế giá trị gia tăng:

Căn cứ điểm c khoản 17 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ; căn cứ Phụ lục I Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và đầu tư thì: 

a) Trường hợp tàu chở dầu/hóa chất do Công ty dự kiến nhập khẩu không thuộc Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT thì không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu.

b) Trường hợp tàu chở dầu, hóa chất do Công ty dự kiến nhập khẩu thuộc Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu. Khi đó:

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ thì giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng (+) với thuê tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và cộng (+) với thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với hàng hóa đi thuê bằng giá đi thuê cộng thuế nhập khẩu nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

165/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục tạm nhập, tái xuất, chính sách thuế đối với tàu chở dầu/hóa chất chuyên dụng được thuê trần của nước ngoài
07/01/2019
07/01/2019
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Mai Xuân Thành
STT Số hiệu Ngày ban hành từ ngày Tên văn bản
1
59/2018/NÐ-CP 20/04/2018 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
2
01/2018/TT-BKHÐT 30/03/2018 Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT về danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3
125/2017/NÐ-CP 16/11/2017 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
4
65/2017/TT-BTC 27/06/2017 Thông tư 65/2017/TT-BTC Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5
107/2016/QH13 06/04/2016 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
6
39/2015/TT-BTC 25/03/2015 Quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
7
08/2015/NÐ-CP 21/01/2015 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
8
219/2013/TT-BTC 31/12/2013 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
9
209/2013/NÐ-CP 18/12/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng